فونیکسریمکسبهتام

در نمایشگاه تحول صنعت خودرو رقم می‌خورد؛

ارائه آخرین دستاوردهای توسعه در زنجیره تامین قطعات و مجموعه‌های اصلی خودروهای برقی

عصر خودرو- در سومین نمایشگاه تحول خودرو، ضمن معرفی آخرین نوآوری‌ها و فناوری‌های خودرویی، آخرین دستاوردهای توسعه در زنجیره تامین قطعات و مجموعه‌های اصلی خودروهای برقی، متصل و خودران هم ارائه می‌شود.

ارائه آخرین دستاوردهای توسعه در زنجیره تامین قطعات و مجموعه‌های اصلی خودروهای برقی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از وزارت صمت، سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو از 30 تیرماه جاری با محوریت خودروهای برقی برگزار می شود.

  بر این اساس، تاکنون حضور گروه خودروسازی سایپا، سایپا سیتروین، پارس خودرو، سایپا دیزل، زامیاد، سایپا یدک، شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو‌ سایپا، فردا موتور، فردا دیزل، فردا ماشین، گروه خودرو سازی مدیران، فونیکس، آریزو، ایکس تریم، کرمان موتور، بهمن موتور، بهمن دیزل، اسنا، ایران دوچرخ، سیبا موتور، بی ام کارز، مجتمع خودروسازی آرین، ایرانسل، نبکا، جوانه نرم افزار، حنفی کارز، رادمن تجهیز وریگاتو در این رویداد قطعی شده است.

  ارائه آخرین دستاوردهای توسعه در زنجیره تامین قطعات و مجموعه‌های اصلی خودروهای برقی، متصل و خودران؛ طرح روش‌های استاندارد و مطلوب ارائه خدمات پس از فروش خودروهای برقی، متصل و خودران؛ ارائه مدل‌های اقتصادی مشارکت در توسعه جایگاه‌های شارژ و تامین برقی خودروهای برقی؛ ارائه آخرین دستاوردها و روش‌های برق‌رسانی سیار به خودروهای برقی در جاده‌ها و منازل؛ ارائه آخرین دستاوردهای طراحی و توسعه بن سازه خودروهای برقی، متصل و خودران را از محورهای اصلی این نمایشگاه است.

  حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮانی در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎل‌زاﯾﯽ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ارائه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌های داخلی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ بین المللی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها و انجمن های ذی‌ربط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن؛ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺳﺎزی روﯾﺪاد به‌عنوان ﺑﺰرﮔ‌ﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد علمی و عملی در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو؛ ایجاد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان، ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ موثر ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ علمی و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر؛ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗولید ﺧﻮدرو؛ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی؛ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ؛ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ (اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ) و وب اپلیکیشن ها ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﺮاﻓﯿﮏ و تأﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش در طراحی و ساخت خودرو؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ همه ارﮐﺎن و ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی زنجیره ﺗﻮزﯾﻊ و تأﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن، از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام شده است.

  سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو با محوریت خودروهای برقی و هوشمند از تاریخ 30 تیرماه جاری تا 2 مردادماه 1403 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران (سئول) برگزار می‌شود.

  برچسب ها
  کرمان موتوراکستریم
  مطالب مرتبط