دکه مطبوعات
 ایران خودرو 4 مرداد 93 ضمیمه موتورسیکلت هفته نامه خودرو امروز  ماهنامه نسل برتر شماره مرداد 93  دنیای خودرو 4 مرداد  93  نوآور شماره مرداد 93  مجله ماشین شماره مرداد 93 هفته نامه خودرو امروز 4 مرداد 93 Car weekly  هفته نامه خودرو امروز 21 تیر 93 Motor Trend
آخرین خبرها
قیمت خودرو ها
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 6 مرداد 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
460.000.000
307.000.000
303.000.000
395.000.000

بهمن

پارس خودرو

جیلران موتور

سایپا
193.000.000
198.000.000
240.000.000

رامک خودرو

کرمان موتور
650.000.000
611.000.000

مدیران خودرو
389.000.000
410.000.000
630.000.000

مدیاموتورز
1.030.000.00
1.010.000.00
900.000.000

آخرین بروزرسانی : دوشنبه 16 تير 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
385.000.000
307.000.000
303.000.000
350.500.000
295.300.000
315.500.000

بهمن

پارس خودرو
321.100.000
360.000.000

جیلران موتور

سایپا
202.080.000
201.220.000
241.830.000

رامک خودرو

کرمان موتور
639.000.000
470.300.000

مدیران خودرو
383.030.000
432.820.000
631.700.000

مدیاموتورز
1.020.000.00
990.000.000
830.000.000

© 2010-2011, Asrekhodro.com. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO CO