کارمانیا

برگزیده مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو معرفی شد

عصر خودرو- مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو با نام "نوروز ام وی ام" طی تعطیلات عید نوروز ۹۵ برگزار شد، که این کمپین با استقبال چشمگیر مشتریان و هواداران مدیران خودرو روبرو شد.

برگزیده مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو معرفی شد
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصرخودر» ، دراینرقابتازعلاقمندانخواستهشدهبودتاطیایامنوروزودرطولسفر،باخودرویامویامخودویادوستانخودعکسسلفیگرفتهوآنرابهصفحهاینستاگراممدیرانخودروبهآدرس Instagram.com/chery.mvmارسالنمایند.

  خانم آتنا عباسی، برنده این دوره مسابقه اینستاگرامی مدیران خودرو شد و طبقنتیجهاینرقابتکهدرصفحهاینستاگراممدیرانخودرواعلامشد،بهنفراولیکدوربینعکاسیحرفهایوبه 10 برندهدیگرچمدانمسافرتیچریتعلقگرفت.

  درمراسمیکهروزچهارشنبه 15 اردیبهشتماهدرنمایندگیمدیرانخودرو (لطفیپور) برگزارشد،جایزهدوربینحرفهایعکاسیبهخانمآتناعباسی،برندهاولاینمسابقهاهداشد.

  مدیرانخودروامسالمسابقاتمتنوعوجوایزارزندهایرابرایصفحهاینستاگرمخودInstagram.com/chery.mvmدرنظرگرفتهوازاینکانالبرایرسیدگیبهانتقاداتوپیشنهاداتمشتریانخود نیزاستفادهمیکند.

   


   

  برچسب ها
  کرمان موتورپورسعید
  مطالب مرتبط
  دکه مطبوعات
  • شماره ۴۲۲
  • شماره ۴۲۲
  • شماره ۴۱۰
  • شماره ۴۰۹
  • خودرو امروز پلاس
  • خودرو امروز
  • شماره ۴۰۵
  • شماره ۴۰۵
  • شماره ۴۰۴
  آخرین بروزرسانی ۴ روز پیش
  آرشیو