اوتو ۳۶۰

اجرای سامانه پایش ناوگان دانش آموزی در سال تحصیلی جدید

نظارت آنلاین والدین بر سرویس مدارس

عصر خودرو- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت:سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی «سپند» در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در سراسر کشور اجرایی می‌شود و والدین می‌توانند بر نحوه عملکرد سرویس مدارس نظارت آنلاین داشته باشند.

اجرای سامانه پایش ناوگان دانش آموزی در سال تحصیلی جدید
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۴:۰۰

   به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، مرتضی ضامنی درباره اجرای سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) گفت: پیرو دستورالعمل ساماندهی حمل و نقل دانش آموزی، مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر اساس قانون تکلیف دارد نسبت به ایجاد یک سامانه ملی به منظور ساماندهی و پایش حمل و نقل دانش آموزی اقدام کند.

  وی گفت: در همین راستا در حوزه حمل و نقل دانش آموزی دستگاه‌های مختلفی ازجمله شهرداری‌ها، آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پلیس هر کدام تکالیف خاص خود را دارند که به فراخور باید انجام دهند.

  ضامنی افزود: شهرداری‌ها مکلف هستند شرکت‌های ذی‌صلاح سرویس مدارس را شناسایی کنند و ناوگان موردنیاز را در اختیار آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار دهند و آنها نیز رانندگان واجد شرایط را شناسایی و به والدین برای سرویس مدارس معرفی کنند.

  مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: با اجرای سامانه پایش ناوگان دانش آموزی، ناوگان حمل و نقل مناسب و با استاندارد در اختیار آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای ارائه خدمات سرویس مدارس قرار می‌گیرد.

  وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با اجرای سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) تمام فرایند به کارگیری ناوگان حمل و قنل دانش آموزی مناسب انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم میزان نارضایتی‌ها با اجرای این سامانه کاهش یابد.

  ضامنی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس دستورالعمل ساماندهی حمل و نقل دانش آموزی اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور ایجاد سامانه پایش را برعهده گرفت و وزارت آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف است در بازه زمانی مخصوص در این سامانه ثبت‌نام کند و شهرداری‌ها هم باید در این سامانه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی خود را فراخوان و ثبت‌نام کنند. از سوی دیگر والدین هم باید با ثبت‌نام در این سامانه درخواست‌های خود را مبنی بر سرویس مدارس اعلام کنند.

  مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: هنگامی که دانش‌آموز سوار سرویس مدارس می‌شود تاییدیه سوار شدن دانش‌آموزان به والدین ارسال خواهد شد و راننده موظف است در مسیر تاییدشده حرکت کند و اگر از آن مسیر خارج شود، به والدین اعلام خواهد شد و هنگامی که دانش‌آموز تحویل مدرسه شود نیز به والدین اعلام می‌شود.

  وی یادآور شد: در سرویس مدارس که به شکل قدیمی اجرا می‌شد، نارضایتی‌هایی مبنی بر عملکرد ناوگان و رانندگان از سوی والدین بود که با اجرای طرح سپند، والدین در بازه زمانی مشخص می‌توانند در نظرسنجی شرکت کنند و در خصوص راننده، خودرو و موارد امنیتی دیگر نظرات خود را ارائه کنند و به این ترتیب یک نظارت مستمر بر روی ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی وجود دارد.

  ضامنی یادآور شد: اولیا هنگامی که به سامانه پایش ناوگان حمل و نقل دانش آموزی مراجعه می‌کنند، شرکت‌های مجاز برای ارائه خدمت در منطقه سکونت آنها معرفی خواهد شد و حتی اولیا می‌توانند راننده‌ای که در سال‌های گذشته به عنوان سرویس مدرسه انتخاب کرده‌اند را مجددا انتخاب کنند.

  مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر تایید شرکت‌های تاکسیرانی به چه نحو است، گفت: فراخوان شرکت‌های سرویس مدارس با شهرداری‌هاست و تایید صلاحیت آنها از سوی شهرداری و آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است.

  وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وضعیت رانندگان و وضعیت فنی خودروها به چه نحو نظارت خواهد شد، گفت: اگر خودرو و راننده شاخص‌های مدنظر را نداشته باشد، قطعا در لیست ارائه خدمت قرار نخواهد گرفت.

  ضامنی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه سامانه سپند در سال تحصیلی جدید اجرا خواهد شد، ‌گفت: در سال تحصیلی گذشته این سامانه به صورت پایلوت در چند شهرستان اجرایی شد و درسال تحصیلی 99-98 به صورت سراسری در کشور اجرایی می‌شود تاکنون شرکت‌های متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و از خردادماه نیز فراخوان رانندگان اعلام شده و در موعد مقرر نیز اولیا ثبت‌نام خواهند کرد.

  مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: تمامی ناوگان سامانه پایش دانش‌آموزی دارای برچسب واحد و کد QR در سطح کشور هستند و پلیس نیز می‌تواند به صورت آنلاین این خودروها را رصد و شناسایی کند.

  وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدارس موظف هستند از شرکت‌هایی استفاده کنند که توسط آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شهرداری تایید شده‌اند و در صورتی که با رانندگان غیرمجاز عقد قرارداد کنند تخلف کرده‌اند و با آنها برخورد خواهد شد.

  ضامنی یادآور شد: رانندگانی که نارضایتی از آنها از حد استاندارد و معقول بیشتر شود، از سیستم سامانه حذف خواهند شد.

  برچسب ها
  کرمان موتور
  مطالب مرتبط